Evropska listina o pravicah bolnih otrok ter mladine do učnega dela v bolnišnicah in na domu

Barcelona, 2000

1. člen

Vsak bolni otrok oz. mladostnik/mladostnica ima pravico do učnega dela v bolnišnici in na domu.

2. člen

Cilj tovrstnega šolanja je vzpostavljanje in ohranjanje vzgojno-izobraževalnega procesa, ki otroku in mladostniku/mladostnici omogoča, da bolezni navkljub ohranja vlogo učenca/učenke.

3. člen

Bolnišnična šola predstavlja skupnost otrok in mladostnikov/mladostnic; je vez z običajnim in vsakdanjim življenjem. Učno delo se v bolnišnični šoli odvija v razredu, skupini ali individualno.

4. člen

Učno delo v bolnišnični šoli in na domu mora biti prilagojeno sposobnostim in potrebam bolnega otroka in mladostnika/mladostnice. Načrtovano in usklajeno naj bo z učenčevo matično šolo.

5. člen

Učno okolje in pripomočki morajo biti prilagojeni bolnemu učencu/učenki. Nove učne tehnologije uporabljamo tako, da v čim večji meri preprečujemo osamljenost in izolacijo bolnega otroka in mladostnika/mladostnice.

6. člen

Pri učnem delu z bolnimi otroki in mladino uporabljamo raznovrstne učne metode in oblike dela. Vsebina vzgojno-izobraževalnega dela presega obvezni kurikulum; vsebuje namreč tiste vsebine, ki jih pogojujeta bolezen in hospitalizacija.

7. člen

Učitelji bolnih otrok in mladostnikov/mladostnic morajo biti deležni specifičnega in stalnega izobraževanja.

8. člen

Učitelji bolnih otrok in mladostnikov/mladostnic so enakovredni člani interdisciplinarnih timov in predstavljajo odgovorno osebo, kar zadeva šolske zadeve.

9. člen

Starši bolnih otrok ter mladostnikov/mladostnic morajo biti obveščeni o pravici do šolanja. V vzgojno -izobraževalni proces naj bodo vključeni kot odgovorni in enakovredni partnerji.

10. člen

Spoštovati moramo intergriteto bolnega šolarja/šolarke, tudi njegova/njena osebna prepričanja. Vse pridobljene informacije o šolarjevi bolezni in njegovem stanju mora učitelj varovati kot poklicno skrivnost.